Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe
 
U skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina („NN“ br.107/07) agencija MIRO NEKRETNINE d.o.o. Radići, Branka Fučića 39, 51 511 Malinska, OIB 06505297493, dana 01.veljače 2023. godine donosi sljedeće Opće uvjete poslovanja. Ovim Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Posrednika, Nalogodavca i trećih osoba koje sklapaju Ugovor o posredovanju te predstavljaju njegov sastavni dio. 
 
2. Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima poslovanja
 
Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo , trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo , trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
 • Ministarstvo je ministarstvo nadležno za gospodarstvo
 • Ministar je ministar nadležan za gospodarstvo.
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
 • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja
 • nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
 • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
 
3. Pažnja u pravnome prometu
 
Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
 
4. Ponuda nekretnina, cijene, oglašavanje i razgledavanje
 
Ponuda posrednika temelji se na podacima koje je posrednik zaprimio pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca – prodavatelja. Posrednik zadržava mogućnost pojave greške u opisu i cijeni nekretnine koja može nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane prodavatelja te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana ili je vlasnik odustao od prodaje, a da o tome nije pravodobno obavijestio posrednika. Ponuda i/ili podaci o nekretninama smatraju se potvrđeni potpisivanjem ugovora o posredovanju između nalogodavca – prodavatelja i posrednika. Ponude i obavijesti posrednika nalogodavac – kupac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika smije prenijeti trećoj osobi. Ako je nalogodavcu – kupcu poznata nekretnina, koja je predmet Ugovora o posredovanju, obavezan je o tome izvijestiti Posrednika.
 • Cijene nekretnina iskazane su u Eurima.
 • Posrednik je obvezan prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u prostorijama posrednika ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.
5. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
 
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
 • Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 2 godine i može se  sporazumom stranaka više puta produžiti.
 • Ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, na obvezni odnos između posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.
 • Ugovorom se odredbe ovoga Zakona ne mogu isključiti, odnosno ograničiti, osim ako je u vezi s pojedinom odredbom izričito dopušten drukčiji dogovor ugovornih strana, odnosno drukčiji dogovor u očitome interesu nalogodavca.
 • U ugovoru sklopljenu između posrednika i nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim
 • dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama općih uvjeta poslovanja Posrednika.
 
6. Isključivo posredovanje
 
Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
 
7. Prestanak ugovora o posredovanju
 
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 1 godine nakon prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
 
8. Obveze posrednika
 
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
 
 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na
 • odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama
 • koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
 • upoznati nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca.
9. Obveze nalogodavca
 
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
 
 • obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 • dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 • osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 • obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 • ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze
 • uobičajene troškove posredovanja,
 • obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.

Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke,
 
10. naknade za posredovani posao.
 
Posrednička naknada

Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.
Visina posredničke naknade ne može biti niža od 1.500 EUR-a + PDV.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora ili Ugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je posrednik posredovao.

Pravni posao se smatra zaključenim kada su se nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare (predujma) za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima, posredovani pravni posao je i onaj kada nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju.

U posredničku naknadu su uključeni svi troškovi koje je posrednik imao prilikom posredovanja. U posredničku naknadu su uključeni svi troškovi koje je posrednik imao prilikom posredovanja. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da posrednik dogovori s nalogodavcem i obavljanje druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.  Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju sa svakim nalogodavcem zasebno.

Cjenik posrednika MIRO NEKRETNINE d.o.o.
 
Vrsta posredovanja Obveznik plaćanja posredničke naknade Postotak od iznosa kupoprodajne cijene
KUPOPRODAJA Nalogodavac – prodavatelj
+
Nalogodavac – kupac
1 do 6% ali ne manje od 1.500,00 €
PRODAJA Nalogodavac – prodavatelj 1 do 3% ali ne manje od 1.500,00 €
KUPOVINA Nalogodavac – kupac 1 do 3% ali ne manje od 1.500,00 €
ZAMJENA Nalogodavac –
vlasnik nekretnine 1
+
Nalogodavac –
vlasnik nekretnine 2
1 do 6% ali ne manje od 1.500,00 €

PDV nije uključen u cijenu posredovanja
 
11. Zaštita osobnih podataka
 
Posrednik vodi računa o zaštiti osobnih podataka nalogodavaca i poduzima sve potrebne mjere u skladu s obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.
Obrada osobnih podataka utvrđena je internim procedurama i dokumentima s kojima se nalogodavac obvezuje upoznati prije sklapanja ugovornog odnosa.
 
12. Završne odredbe
 
Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Zakona o obveznim odnosima, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te ostali primjenjivi propisi. Za moguće sporove nadležan je Općinski sud Crikvenica.